Tarragrond, een deskstudie zal worden uitgevoerd.

28 juni 2016. In de Gemeenteraadsvergadering werd de opdrachtformulering deskstudie en de processtappen met betrekking tot de tarragrond in het dorp Tynaarlo besproken.

 

Wat is hiervoor de aanleiding?

In de Gemeenteraadsvergadering van 2 februari van dit jaar is het onderwerp tarragrond Tynaarlo aan de orde geweest en heeft de Gemeenteraad ingestemd met het laten uitvoeren van een deskstudie door een onafhankelijke derde partij, waarbij College en Gemeenteraad tezamen de opdracht tot deze deskstudie formuleren. Daartoe is een Raadswerkgroep tarragrond ingesteld, bestaande uit leden van de Gemeenteraad en het College, ondersteund door de griffier en een ambtenaar.

Deze Raadswerkgroep bereid de deskstudie voor en begeleid de uitvoering ervan. Omdat het een deskstudie betreft, worden geen aanvullende onderzoeken verricht. Bestaande dossiers en documenten worden bij de studie betrokken. De deskstudie moet onderbouwd zijn met verifieerbare stukken.

De volgende opdrachtformulering is door de Gemeenteraad vastgesteld.

Op de NS locatie de Zanderij te Tynaarlo heeft sanering van de vervuilde grond plaatsgevonden, waarvoor door de Provincie Drenthe een saneringsbeschikking is afgegeven. Hiervoor is gebruik gemaakt van tarragrond. Vervolgens was er sprake van geuroverlast en het afsterven van de aangeplante begroeiing.

De Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders willen door middel van een deskstudie door een onafhankelijk bureau de volgende vragen laten onderzoeken.

  1. Wat zijn de uitgangspunten en doelstellingen voor de leeflaag volgens de saneringsbeschikking van het bevoegd gezag, de Provincie Drenthe?

  2. Zijn deze uitgangspunten en doelstellingen voor wat betreft de leeflaag gehaald?

  3. Is het bestuurlijk proces rond de vergunningverlening en evaluatie van de sanering met betrekking tot volgorde, verantwoordelijkheden en rollen correct verlopen?

  4. Kan op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten ingeschat worden hoe de concentraties cresolen, tolueen, fenolen en methaan, die zich momenteel in de leeflaag op de genoemde locatie bevinden, in de tijd verlopen?

Het rapport van de deskstudie wordt uiterlijk 15 september 2016 aangeleverd aan de Raadswerkgroep.

Gemeentebelangen heeft, net als alle overige fracties, ingestemd met de formulering van de deskstudie.

Aanverwante artikelen.

Tarragrond Tynaarlo, de deskstudie werd besproken.